+370 426 60912

Patikėkite savo artimo žmogaus globą mums!

Pradžia / Aktualijos / Be kategorijos / KON­KUR­SUI „VALS­TY­BĖS TAR­NAU­TO­JAS 2019“

KON­KUR­SUI „VALS­TY­BĖS TAR­NAU­TO­JAS 2019“

Vy­res­nės kar­tos ra­jo­no gy­ven­to­jai ge­rai pri­si­me­na tuos liūd­nus lai­kus, kai Jur­dai­čių ne­pa­lik­da­vo TV lai­dos „Sve­ti­mo skaus­mo ne­bū­na“ kū­ry­bi­nė gru­pė, kol ne­nu­fil­ma­vo ir ne­pa­vie­ši­no vi­sų blo­gy­bių, ku­rios bu­vo įsi­kū­ni­ju­sios tuo­met psi­cho­neu­ro­lo­gi­nia­me pen­sio­na­te – taip ta­da va­di­no­si Jur­dai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­mai. Bu­vo lai­kai, skun­dų ne­spė­jo tir­ti vi­sos įma­no­mos ins­tan­ci­jos – pra­de­dant eko­no­mi­ne po­li­ci­ja, bai­giant pro­ku­ra­tū­ra, mi­nis­te­ri­jų au­di­tu.

Glo­bos įstai­go­je da­bar ra­mu: nu­ri­mę čia gy­ve­nan­tys žmo­nės, ku­riems rei­ka­lin­ga pa­gal­ba, su šyp­se­na į dar­bą ir be pre­ten­zi­jų ad­mi­nist­ra­ci­jai sku­ba 138 so­cia­li­nės glo­bos na­mų dar­buo­to­jai. Per ket­ve­rius me­tus di­džiu­lei įstai­gai, glo­bo­jan­čiai ko­ne 300 gy­ven­to­jų, va­do­vau­jan­ti Ade­lė Po­ciu­vie­nė spė­jo įneš­ti nau­jo po­žiū­rio į „val­diš­kus“ na­mus, ten gy­ve­nan­čius žmo­nes ir pa­rei­gą pa­si­rū­pin­ti silp­nes­niu…….

Atnaujinta: 2020-02-25

Scroll Up