+370 426 60912

Patikėkite savo artimo žmogaus globą mums!

Pradžia / Administracinė informacija

Administracinė informacija

Jurdaičių socialinės globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau vadinama – socialinės apsaugos ir darbo  ministras) įsakymais, kitais teisės aktais ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-260 patvirtintais Jurdaičių socialinės globos namų nuostatais.
Pradedantieji dirbti Jurdaičių socialinės globos namuose yra supažindinami su darbo tvarkos taisyklėmis, kurios reglamentuoja darbuotojo ir darbdavio santykių esmę, darbuotojų darbo ir poilsio laiką, bendruosius vidaus tvarkos reikalavimus, aprangos, išvaizdos ir elgesio reikalavimus, darbuotojų teises ir pareigas, jų skatinimo ir drausminių nuobaudų taikymą. Jurdaičių socialinės globos namų Etikos kodeksas  įtvirtina globos namų darbuotojų veiklos vertybinius principus, dalykinio elgesio nuostatas, reglamentuoja svarbiausias vengtino elgesio normas, kurių tiesiogiai nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai, darbo sutartys ir Globos namų vidaus tvarkos dokumentai.
Atvykstantys gyventi į Jurdaičių socialinės globos namus supažindinami su vidaus tvarkos taisyklėmis, kurios apibrėžia globos namų vidaus tvarką, asmens apgyvendinimo, maitinimo, gydymo, slaugos ir globos tvarką, gyventojų teises ir pareigas, jiems keliamus asmens higienos ir tvarkos reikalavimus, privalomą asmenų elgesį globos įstaigoje, asmenų, gyvenančių globos namuose, skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo tvarką.
Jurdaičių socialinės globos namų veikla vykdoma vadovaujantis kasmet patvirtinamu veiklos planu, kuriame apibrėžiamos pagrindinės priemonės, įstaigos veiksmai, procesų vertinimo kriterijai, nurodomi atsakingi vykdytojai bei numatyti asignavimai vykdomai veiklai.
Globos namų darbuotojų darbas apmokamas taikant koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta bazinė mėnesinė alga. Darbo apmokėjimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“. Įstaigos darbuotojų tarnybinius atlyginimus (koeficientais) ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato vadovas, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų lėšų. Informacija apie įstaigos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.
Įstaiga, organizuodama savo veiklą ir vykdydama pirkimus, vadovaujasi 1993 m. rugpjūčio 13 d. priimto Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 nuostatomis. Šis įstatymas nustato viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką. Viešieji pirkimai   įstaigoje vykdomi pagal kasmet patvirtinamą viešųjų pirkimų planą.
Įstaigos buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinių bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai  sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Įstaiga savo veiklą organizuoja ir išlaidas planuoja pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintas programų sąmatas. Programos sąmata – dokumentas, kuriame pagal ekonominę ir funkcinę klasifikacijas nurodomos asignavimų sumos programai vykdyti. Asignavimai – biudžete nustatyta įstaigos išlaidoms ir ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui bei strateginėms atsargoms įsigyti skirta lėšų suma, kurią įstaiga turi teisę biudžetiniais metais gauti iš biudžete sukauptų lėšų, pateikęs paraišką valstybės iždą valdančiai institucijai, patvirtintoms programoms finansuoti.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamos programos „Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose“ didžioji dalis lėšų skiriamos iki 2007 metų ministerijai pavaldžiuose socialinės globos namuose apgyvendintų neįgalių asmenų socialinei globai finansuoti.
Jurdaičių socialinės globos namuose įgyvendinant programą  „Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose“,  finansuojamą valstybės biudžeto lėšomis, įstaigoje užtikrinamas paslaugų teikimo tęstinumas ir prieinamumas šalies gyventojams, kokybiškos ir efektyvios socialinės paslaugos.
Įgyvendinant Socialinių paslaugų įstatymą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimą Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ socialinės globos įstaigos neįgalūs gyventojai už socialinę globą moka dalį savo pajamų, kurios apskaitomos kaip biudžetinių įstaigų pajamų įmokos.
Europos Sąjungos struktūrinė parama teikiama pagal Veiksmų programas, bei jose numatytus prioritetus ir priemones. Parama projektų vykdymui yra skiriama atsižvelgiant į pateiktų projektų tikslingumą, veiksmų programas, prioritetus, uždavinius ir priemones jų įgyvendinimui, bei atsižvelgiant į struktūrinę paramą administruojančios institucijos paraiškos įvertinimą.
Valstybės kapitalo investicijos – valstybės lėšos, skirtos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms bei kitiems ūkio subjektams.
Viena iš Valstybės kapitalo investavimo sričių yra socialinė sritis. Pagal šį prioritetą globos įstaiga nustatyta tvarka rengia Valstybės kapitalo investicijų projektus. Parengti investicijų projektai teikiami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Joje sudaryta atrankos komisija, neviršydama valstybės kapitalo investicijų preliminarių limitų, atrenka tam tikrais metais siūlomus įgyvendinti investicijų projektus. Tada pasiūlymai teikiami Finansų ministerijai, kuri, atsižvelgdama į preliminarų kapitalo investicijoms numatytų lėšų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus, rengia Valstybės investicijų programą. Patvirtinus Valstybės investicijų programą Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tvirtina valstybės kapitalo investicijų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus. Už valstybės investicijų naudojimą atsako įstaiga, kuri yra faktinis darbų užsakovas.

Atnaujinta: 2022-12-15

Scroll Up