+370 426 60912

Patikėkite savo artimo žmogaus globą mums!

Pradžia / COVID-19

COVID-19

PATVIRTINTA
Jurdaičių socialinės globos namų direktoriaus
2021 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-23

JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ BŪTINŲ SĄLYGŲ LANKANT ASMENIS GLOBOS NAMUOSE TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Jurdaičių socialinės globos namų Būtinų sąlygų lankant asmenis globos namuose Tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja gyventojų lankymo organizavimą Jurdaičių socialinės globos namuose ir tame tarpe Grupinio gyvenimo namuose (toliau – Globos namai).
2. Aprašas parengtas vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“(suvestinė redakcija nuo 2021-04-22 iki 2021-04-25) bei LR Sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. V-891 ,,Dėl asmenų teisės į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinimo“.

II. GYVENTOJŲ LANKYMO ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ
3. Globos namuose draudžiamas gyventojų lankymas, išskyrus terminalinės būklės gyventojų lankymą ir (ar) asmenis, kurių lankymasis įstaigoje susijęs su pareigų atlikimu, ir kai gyventojus lanko asmenys, kuriems taikomos švelnesnės karantino režimo priemonės negu kitiems asmenims, t. y. persirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) asmenys (toliau – persirgęs asmuo), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų, taip pat asmenys, paskiepyti Europos Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą (toliau – paskiepytas asmuo).
3.1. Asmenys, turintys teisę į švelnesnes karantino režimo priemones:
3.1.1. asmenys persirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų, taip pat asmenys, paskiepyti Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą. Šie asmenys, atvykdami lankyti Globos namų gyventojų privalo pateikti persirgimą ar paskiepijimą patvirtinančius dokumentus:
3.1.1.1. elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) vakcinacijos įrašą arba teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatų (duomenų) protokolą, kuriuos asmuo gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungęs prie ESPBI IS;
3.1.1.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba nurodantį, kad asmens skiepijimas Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą yra baigtas. Dokumentą asmuo gali pateikti atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu.
4. Įstaigos darbuotojas, persirgusius ar paskiepytus asmenis, kuriems gali būti taikomos švelnesnės karantino režimo priemonės, nustato iš asmens pateiktų šio aprašo 3.1.1.1. ir 3.1.1.2. papunkčiuose nurodytų dokumentų.
5. Švelnesnių karantino režimo priemonių taikymui šio aprašo 3.1.1.1. ir 3.1.1.2. papunkčiuose nurodyti dokumentai peržiūrimi šiomis sąlygomis ir tvarka:
5.1. šio aprašo 3.1.1.1. ir 3.1.1.2. papunkčiuose nurodyti dokumentai peržiūrimi siekiant nustatyti asmens priklausymą asmenų kategorijoms, kuriems gali būti taikomos švelnesnės karantino režimo priemonės, sudarant galimybę šiems asmenims naudotis teise į švelnesnes karantino režimo priemones ir įgyvendinant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemones;
5.2. šio aprašo 3.1.1.1. ir 3.1.1.2. papunkčiuose nurodyti dokumentai, įstaigos darbuotojų tik peržiūrimi, draudžiama juos rinkti, saugoti ar kitaip tvarkyti.
6. Siekiant valdyti gyventojus lankančių asmenų srautus bei užtikrinti, kad į Globos namus nepatektų asmenys, kuriems netaikomos švelnesnės karantino režimo priemonės, persirgę ar paskiepyti asmenys iš anksto, t. y. ne vėliau nei prieš 2 dienas privalo telefonu informuoti skyriaus, kuriame gyvena jo artimasis socialinį darbuotoją apie atvykimo dieną ir laiką.
7. Lankymas globos namuose leidžiamas nuo 10 val. iki 17 val.
8. Rekomenduojama artimuosius lankyti ne dažniau kaip kartą per savaitę, išskyrus individualius atvejus, susiderinus su gyventoją aptarnaujančiu socialiniu darbuotoju.
9. Lankytojai, atvykę lankyti artimojo, į Globos namų patalpas įeina tik pro pagrindinį įėjimą, be pasitinkančio darbuotojo neužeina, laukia prie durų, kol juos pasitinkantis darbuotojas pamatuos jų kūno temperatūrą, patikrins persirgimą arba pasiskiepijimą įrodančius dokumentus, informuos apie pagrindinius reikalavimus nurodytus tvarkos apraše.
10. Prieš įeidami į Globos įstaigą, lankytojai turi dezinfekuoti rankas.
11. Lankymo metu lankytojai privalo:
11.1. laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp kitų, t. y. nelankomų asmenų;
11.2. vyresni nei 6 metų lankytojai privalo dėvėti asmens apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas veidą dengiančias apsaugos priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Nedėvėti kaukių leidžiama neįgaliems asmenims, kurie dėl sveikatos būklės jų dėvėti negali ar kurių sveikatos būklei gali pakenkti jų dėvėjimas (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais teisės aktuose nustatytais atvejais;
11.3. vengti tiesioginio fizinio kontakto;
11.4. lankyti gali tik lankytojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių (nekarščiuoja, nekosi, nesunkiai kvėpuoja ir pan.).
12. Vieną gyventoją jo kambaryje tuo pačiu metu gali lankyti tik vienas asmuo.
13. Gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimas vyksta Globos namų svečių kambaryje, kavinukėje ar pirmame aukšte esančioje valgyklėlėje. Lankymo metu neturi būti pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų.
14. Lankant gulinčius, slaugomus gyventojus jų gyvenamajame kambaryje, lankymo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 15 minučių.
15. Pasibaigus Gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimui, patalpos išvėdinamos ir išvalomos.
16. Asmenims, turintiems teisę į švelnesnes karantino režimo priemones, lankant savarankiškus gyventojus, lankymas rekomenduojamas lauke (esant tinkamoms oro sąlygoms).

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Globos namų darbuotojai turi teisę neįleisti į globos namus neblaivių ar apsvaigusių lankytojų.
18. Būtinų sąlygų lankant asmenis globos namuose tvarkos aprašas keičiamas pasikeitus teisės aktų reikalavimams.

Atnaujinta: 2021-05-06

Scroll Up