+370 426 60912

Patikėkite savo artimo žmogaus globą mums!

Pradžia / Globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklės

Globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
Jurdaičių socialinės globos namų direktoriaus
2017-06-28 įsakymu Nr. V- 27

JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Biudžetinė įstaiga Jurdaičių socialinės globos namai (toliau – Globos namai) yra įstaiga, teikianti socialines paslaugas suaugusiems darbingo amžiaus asmenims su negalia (tarp jų ir suaugusiems asmenims, turintiems sunkią negalią), senyvo amžiaus, senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims (tarp jų ir turintiems sunkią negalią).
1.2. Globos namai veikia vadovaudamiesi Steigėjo patvirtintais nuostatais, galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Joniškio rajono savivaldybės teisės aktais, reglamentuojančiais globos namų veiklą.
1.3. Vidaus tvarkos taisyklės (toliau tekste Taisyklės) parengtos vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu (aktualia redakcija), Socialinės globos normų aprašu ir jo priedais (aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu (aktualia redakcija).
1.4. Taisyklės nustato paslaugų gavėjų priėmimo ir išvykimo, apgyvendinimo globos namuose tvarką, socialinės globos, asmens sveikatos priežiūros, maitinimo paslaugų teikimo reikalavimus ir apimtis, gyvenimo ir elgesio globos namuose normas, apibrėžia socialinių paslaugų gavėjų teises ir pareigas, informacijos apie socialinių paslaugų gavėją teikimo, socialinių paslaugų gavėjų, gyvenančių globos namuose, lankymo tvarką, numato atsakomybę šių taisyklių pažeidinėjimo atvejais.
1.5. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.
1.6. Taisyklių privalo laikytis ir su jomis būti supažindinti visi socialinių paslaugų gavėjai ar jų teisėti atstovai bei darbuotojai.
1.7. Taisyklės skelbiamos viešai, Jurdaičių socialinės globos namų internetinėje svetainėje, informaciniuose stenduose.

2. GLOBOS NAMŲ DARBO LAIKAS
2.1. Globos namuose paslaugos teikiamos 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Darbuotojai dirba pagal iš anksto partvirtintus darbo grafikus. Darbo grafikai skelbiami informacinėse lentose.
2.2. Globos namų administracijos, aptarnavimo ir ūkio personalo darbo laikas, dirbančių ne pagal grafiką:
2.2.1. pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val., pertrauka pailsėti ir pavalgyti 12 val. – 12.45 val.,
2.2.2. penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pertrauka pailsėti ir pavalgyti 12 val. – 12.45 val.

3. APGYVENDINIMAS GLOBOS NAMUOSE
3.1. Asmenys globos namuose apgyvendinami pagal Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siuntimą (detalesnė informacija – 2011-02-01 įsakymu Nr. V-6 patvirtinta „Gyventojų priėmimo į Jurdaičių socialinės globos namus tvarka”);
3.2. Asmuo į globos namus gali atsivežti savo asmeninių daiktų: baldų, drabužių ir kt. Jei atvykęs gyventojas turi asmeninių vertingų daiktų, visas atsivežtinis turtas surašomas į Asmeninių daiktų priėmimo sąrašą, kuris įsegamas į asmens bylą. Atsivežti medikamentai ir kt. medicininės priemonės priimami jei yra paskirti gydytojo;
3.3. Atvykusį į globos namus asmenį priima direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, vyr. slaugytoja. Tuo atveju, jei nėra bent vieno iš minėtų darbuotojų, gyventoją priima asmuo, pavaduojantis nesamą darbuotoją.
3.4. Atvykusį gyventoją ar jo teisėtą atstovą socialinis darbuotojas pasirašytinai supažindina su vidaus tvarkos taisyklėmis, išaiškinama pinigų saugojimo, išdavimo tvarką, išvykimo tvarką, suteikiama išsami informacija apie globos namų veiklą, paslaugas, gyventojų teises, atsakomybę, pareigas;
3.5. Susipažinęs su Taisyklėmis ir kitais dokumentais, gyvenimo sąlygomis, paslaugomis ir jų teikimo sąlygomis, ne vėliau, kaip per 3 dienas nuo atvykimo gyventojas ar jo teisėtas atstovas pasirašo dvišalę sutartį. Sutartyje numatomos gyvenimo sąlygos, šalių teisės ir pareigos, apmokėjimas už suteiktas paslaugas, sutarties galiojimo laikas, pakeitimai ir nutraukimas;
3.6. Asmenys kambariuose apgyvendinami atsižvelgiant į jų amžių, lytį, sveikatos būklę, poreikius bei pomėgius vienviečiuose, dviviečiuose arba triviečiuose kambariuose, atitinkančiuose sanitarinius higieninius, saugos reikalavimus;
3.7. Esant būtinumui, atsižvelgiant į gyventojo psichinės ir fizinės sveikatos būklę, gyventojas gali būti perkeliamas iš vieno kambario į kitą gavus asmens ar teisėto atstovo sutikimą;
3.8. Globos namų gyventojams sudaromos sąlygos asmens privatumui išlaikyti;
3.9. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą;
3.10. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80 proc. asmens pajamų, jei asmens turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą;
3.11. Jei asmens turto vertė yra didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą;
3.12. Konkretus mokestis už suteiktas paslaugas nustatomas sutartimi sudaryta tarp paslaugų gavėjo ir savivaldybės priėmusios sprendimą dėl asmens apgyvendinimo globos namuose.

4. DIENOS REŽIMAS GLOBOS NAMUOSE
4.1. Globos įstaigoje nustatytas dienos režimas, kurio privalo laikytis globos namų gyventojai:
6.30 – 7.30 val. Gyventojų kėlimasis, rytinis tualetas.
7.30 – 7.45 val. Pasiruošimas pusryčiams.
7.45 – 8.30 val. Pusryčiai.
8.30 – 10.00 val. Medicininės procedūros, konsultacijos, paskyrimų atlikimas. Asmens higienos įgūdžių ugdymas ir palaikymas, buities darbai gyvenamuosiuose kambariuose, išvykimai.
10.00 – 12.00 val. Sveikatingumo stiprinimas: mankštos, pasivaikščiojimai lauke. Užimtumas pagal individualius ir grupinius ugdymo planus.
11.00 – 11.10 val. Priešpiečiai.
12.00 – 12.30 val. Pasiruošimas pietums.
12.30 – 13.45 val. Pietūs.
13.30 – 14.00 val. Medikamentinių paskyrimų atlikimas.
14.00 – 17.15 val. Poilsis. Pasivaikščiojimai lauke, kultūrinė – sportinė veikla, spaudos apžvalga, laisvalaikis.
15.30 – 16.00 val. Pavakariai.
17.15 – 17.45 val. Pasiruošimas vakarienei, vakarienė.
18.30 – 22.00 val. Gyventojų laisvalaikis, savitvarka, pasiruošimas miegui.
20.0 0 – 20.30 val. Medikamentinių paskyrimų atlikimas, naktipiečiai (sergantiems diabetu).
22.00 – 06.30 val. Ramybės metas, nakties poilsis.
4.2. Galima bendros tvarkos korekcija kiekviename skyriuje suderinus su administracija.
4.3. Priklausomai nuo metų sezono dienos režimas gali būti keičiamas. Pakeitimą skelbia direktorius savo įsakymu.

5. MEDICININIŲ PASLAUGŲ, GYDYMO, SLAUGOS TEIKIMO TVARKA
5.1. Socialinės globos namai teikia sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugas gyventojams, organizuoja medikų konsultacijas, esant būtinumui gyventojai hospitalizuojami ar siunčiami į kitas sveikatos priežiūros įstaigas, įvairioms gydytojų specialistų konsultacijoms (detaliau žiūrėti 2014-05-15 įsakymu Nr. V-11 patvirtintoje „Jurdaičių socialinės globos namų sveikatos priežiūros vidaus tvarkos taisyklėse”);
5.2. Gyventojai pagal nustatytas normas ir tvarką, su specialistų paskyrimais aprūpinami medikamentais, proteziniais, ortopediniais gaminiais, techninėmis pagalbos priemonėmis (klausos aparatais, akiniais, neįgaliųjų vežimėliais);
5.3. Būtinoji medicininė pagalba teikiama visiems besikreipiantiems globos namų gyventojams;
5.4. Pirmąją medicinos pagalbą įstaigoje teikia slaugos darbuotojai ir tuo metu šalia gyventojo esantys socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistai ar socialinių darbuotojų padėjėjai, išklausę pirmosios medicininės pagalbos teikimo kursą;
5.5. Skubiąją medicininę pagalbą teikia gydytojas kartu su slaugos darbuotojais, ne gydytojo darbo metu šią pagalbą teikia slaugos darbuotojas savo kompetencijos ribose;
5.6. Esant būtinybei kviečiama greitoji medicinos pagalba;
5.7. Jei globos namuose nėra galimybių suteikti gyventojui būtinas sveikatos priežiūros paslaugas, asmuo turi būti nukreiptas į kitas sveikatos priežiūros ar gydymo įstaigas, išrašant jam siuntimą ar rekomendaciją ir išsamiai paaiškinant jam apie sprendimo pagrįstumą;
5.8. Sveikatos priežiūros skyriuje yra pildomos gyventojo slaugos, ligos istorijos ir kita medicininė dokumentacija bei teikiama informacija apie gyventoją valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

6. MAITINIMO PASLAUGOS GLOBOS NAMUOSE
6.1. Globos namuose organizuojamas fiziologinius poreikius ir sveikatos būklę atitinkantis maitinimas. Atsižvelgiant į gyventojų amžių, sveikatos būklę ir medikų rekomendacijos, organizuojamas dietinis maitinimas;
6.2. Gyventojai maitinami keturis kartus per dieną;
6.3. Visi gyventojai turi galimybę susipažinti su valgiaraščiais;
6.4. Turintys sunkią judėjimo negalią (arba turintys laikinų sveikatos sutrikimų) ir gulintys gyventojai maitinami savo gyvenamosiose patalpose.
6.5. Esant būtinumui, asmeniui užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba valgant;
6.6. Gyvenamuosiuose korpusuose esančiose virtuvėlėse gyventojai gali patys, padedant darbuotojams, užsiimti maisto ruošimu savo poreikiams;
6.7. Gyventojams sudarytos sąlygos bet kuriuo metu išgerti kavos ar arbatos;
6.8. Valgykloje nesuvalgytą maistą gyventojas gali maistui skirtuose induose parsinešti į savo gyvenamąjį kambarį.

7. GYVENTOJŲ UŽIMTUMAS GLOBOS NAMUOSE
7.1. Užimtumo veiklą gyventojai pasirenka pagal pomėgius ir galimybes, atsižvelgiant į socialinių darbuotojų ir medikų rekomendacijas bei globos namuose siūlomas veiklas.
7.2. Gyventojai kiekvieną darbo dieną gali laisvai naudotis biblioteka, sporto sale ir lauko sporto aikštelėmis, virtuvėlėmis, užimtumo bei poilsio kambariais, koplytėle.
7.3. Gyventojai gali savarankiškai augintis daržovių ar gėlių jiems skirtuose žemės sklypeliuose.

8. GYVENIMO IR ELGESIO NORMOS
8.1. Gyventojas gali viešai reikšti savo nuomonę, neribojamos galimybės, išskyrus jei tai kelią grėsmę gyventojo sveikatai ar saugumui, dalyvauti visuomeninėje, savipagalbos ar kitoje grupinėje veikloje globos namuose ar už jos ribų.
8.2. Gyventojas gali užsiimti papildomo maisto ruošimu savo poreikiams tenkinti, išsivirti arbatos, kavos globos namuose įrengtose virtuvėlėse.
8.3. Gyventojas, suderinęs su socialiniu darbuotoju, savo poreikių tenkinimui gali naudotis įvairios paskirties patalpomis: užimtumo kambariu, maldos kambariu, virtuvėle, skirta individualiam naudojimui, buities kambariu, bendromis prausyklomis, vonia, dušu.
8.4. Kiekvienas darbuotojas, prieš įeidamas į gyventojo kambarį, privalo pasibelsti į duris.
8.5. Dėl saugumo ir sveikatos būklės, darbuotojai turi teisę bet kuriuo paros metu įeiti į gyventojo kambarį.
8.6. Naujai atvykusiam gyventojui paliekami tik švarūs ir kokybiški jo turimi rūbai. Netinkami dėvėjimui rūbai atiduodami giminėms, o pastariesiems neatsiėmus, komisijos nutarimu likviduojami.
8.7. Esant reikalui, gyventojui išduodami pagal sezoną reikalingi rūbai, avalynė ir patalynė, asmens higienos reikmenys.
8.8. Gyventojas laikosi asmens higienos, tvarkingai rengiasi.
8.9. Gyventojas palaiko švarą ir tvarką savo gyvenamajame kambaryje ir bendro naudojimo patalpose.
8.10. Gyventojas saugo ir tausoja Globos namų turtą. Padarytą tyčinę žalą atlygina įstatymu nustatyta tvarka.
8.11. Gerbia kitus gyventojus, nesisavina ir nenaudoja svetimų daiktų.
8.12. Gyventojas negali laikyti kambariuose (ne šaldytuvuose) greit gendančius maisto produktus ir pasibaigusio galiojimo termino vaistus. Socialiniai darbuotojai turi teisę pašalinti iš kambarių tokius produktus, vaistus bei daiktus, trukdančius kambario kaimynui.
8.13. Gyventojui, apsvaigusiam nuo alkoholio, psichotropinių medžiagų ar narkotikų, aptarnaujantis darbuotojas neteikia asmens higienos paslaugų.
8.14. Rūkyti galima tik tam skirtose vietose.
8.15. Gyventojas įstaigos telefonu naudotis gali tik išimtinais atvejais, pokalbio trukmė ne daugiau 2 min., budėtojas registruoja globotinių telefoninius pokalbius registracijos žurnale.
8.16. Gyventojas nuolat nesutariantis su kambario kaimynu, triukšmaujantis, žeminantis žmogaus orumą, pastoviai keliantis konfliktines situacijas, tarpasmeninių santykių sprendimu, administracijos ir gyventojų tarybos sprendimu perkeliamas į kitą kambarį.
8.17. Visi globos namų įsakymai bei nurodymai gyventojams yra privalomi.

9. JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ TEISĖS
9.1. Gauti teikiamas būsto, maitinimo, buities, asmens higienos, socialinio darbo, medicinines ir bendradarbiavimo paslaugas;
9.2. Gauti konsultacijas ir kitas paslaugas teisiniais, turtiniais, finansiniais, draudimo, testamento sudarymo ir kitais klausimais;
9.3. Išsakyti savo nuomonę, pageidavimus ar kritines pastabas dėl problemų, iškilusių teikiant socialinę globą;
9.4. Raštu pateikti skundą ar prašymą globos namų administracijai ar kitoms institucijoms bei jam priimtina forma susipažinti su gautomis išvadomis bei sprendimais.
9.5. Dalyvauti globos namų veiklos organizavimo sprendimų priėmime;
9.6. Turi teisę į apsaugą nuo smurto, išnaudojimo, diskriminacijos, prievartos, įžeidinėjimų dėl savo rasės, religijos, negalios, socialinės padėties, pilietybės, sveikatos būklės, asmeninių savybių ir kita;
9.7. Turi teisę į pagalbą bendradarbiaujant su reikalingomis institucijomis, sprendžiant asmens paslaugų organizavimo ir kasdieninio gyvenimo problemas;
9.8. Naudotis globos namų kultūros ir sporto salėmis, biblioteka-skaitykla, koplyčia, virtuvėmis, skirtomis individualiam maisto gaminimui, pirtimi, rūkomaisiais;
9.9. Bendrauti tiesiogiai, laiškais, telefonu, internetu su šeimos nariais, artimaisiais, pažįstamais, draugais ir bendruomenės nariais.
9.10. Priimti savo svečius savo gyvenamajame kambaryje arba svečių kambaryje;
9.11. Pagal poreikius disponuoti savo asmeninėmis lėšomis;
9.12. Tenkinti sielovados poreikius;
9.13. Pareikšti pageidavimus dėl gyvenamojo kambario kaimynų pasirinkimo:
9.13.1. gyventi kambaryje su kitais gyventojais, su kuriais derinasi asmeniniai interesai, charakteriai, poreikiai;
9.13.2. gyventi su asmenimis, su kuriais susiję giminiškais, santuokiniais ryšiais;
9.14. Gyvenamajame kambaryje užsiimti veikla, atitinkančia asmens poreikius;
9.15. Turi teisę į privatumą gyvenamajame kambaryje:
9.15.1. turėti pagrindinius baldus: lovą, spintelę, kėdę, spintą ir stalą – keliems asmenims;
9.15.2. savo kambaryje turėti asmeninius baldus, kitus asmeninius daiktus;
9.15.3. užsirakinti savo gyvenamąsias patalpas, spintas ar spinteles, jeigu, įvertinus jo savarankiškumą, tai nesudaro pavojaus jo ar kitų asmenų saugumui

10. JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ PAREIGOS
10.1. Reguliariai naudoti gydytojų paskirtus medikamentus. Medikamentai paduodami medicinos kabinete. Atlikti paskirtas medicinines procedūras bei konsultacijas (stomatologines, urologines, ginekologines bei kitas).
10.2. Laikytis asmeninės higienos reikalavimų: kasdien plauti kojas, valytis dantis, maudytis, laiku pasikeisti rūbus ir patalynę (ne rečiau kaip kartą per 7 dienas).
10.3. Nustatytu laiku atvykti į valgyklą pusryčiauti, pietauti, valgyti pavakarius ir vakarieniauti. Valgyti ateiti nusiplovus rankas. Maistas į kambarius nešamas tik sergantiems.
10.4. Dalyvauti (pagal sveikatos būklę) saviruošos darbuose: pasikloti lovas, tvarkyti ir prižiūrėti savo gyvenamąjį kambarį bei bendrąsias socialinės globos namų patalpas, palaikyti jų švarą ir tvarką.
10.5. Dalyvauti globos namų teritorijos bei mirusių globos namų gyventojų kapinių tvarkymo darbuose.
10.6. Nedelsiant pranešti sveikatos priežiūros personalui, socialiniam darbuotojui apie savo ar kaimyno sveikatos pablogėjimą.
10.7. Kilus gaisrui, susižeidus ar kilus konfliktui nedelsiant informuoti globos namų darbuotojus.
10.8. Esant būtinybei įsileisti į savo kambarį tuo metu pareigas vykdančius gydytojus, slaugytojus, socialinius darbuotojus, socialinio darbuotojo padėjėjus ir kitus darbuotojus.
10.9. Esant reikalui leisti darbuotojams patikrinti asmeninius daiktus ir jų laikymo vietą.
10.10. Saugoti ir tausoti globos namų turtą, taupiai vartoti elektros energijos, vandens išteklius.
10.11. Nekelti triukšmo nuo 22:00 iki 6:00 (turi būti tylu), muzikine aparatūra, televizoriumi naudotis taip, kad netrikdytų aplinkiniuose kambariuose gyvenančių asmenų ar kambario kaimynų poilsio.
10.12. Į globos namus grįžti vasaros laiku (gegužės – rugsėjo mėn.) iki 22 val., o rudens – žiemos laiku (spalio – balandžio mėn.) iki 21 val.
10.13. Laikytis vidaus tvarkos taisyklių, gerbti kitų globos namų gyventojų ir darbuotojų nuomonę ir teises.

11. JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJAMS GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA
11.1. Piktnaudžiauti alkoholiu, vartoti psichotropines ar narkotines medžiagas socialinės globos namų teritorijoje ir patalpose;
11.2. Socialinės globos namų teritorijoje žaisti azartinius žaidimus;
11.3. Savavališkai, be leidimo išvykti iš globos namų;
11.4. Laužyti ar kitaip gadinti globos namų turtą;
11.5. Įžeidinėti, išnaudoti ar kitaip žeminti globos namų gyventojus ir darbuotojus;
11.6. Rūkyti gyvenamuosiuose kambariuose, koridoriuose ir kitose bendrosiose globos namų patalpose (išskyrus rūkymui skirtas patalpas);
11.7. Naudoti kavos ar arbatos virimui savadarbius elektrinius prietaisus bei stiklinius indus;
11.8. Be darbuotojų leidimo ir priežiūros maudytis atviruose vandens telkiniuose;
11.9. Filmuoti, fotografuoti asmenį, daryti garso ar vaizdo įrašus bei šią medžiagą platinti viešai be gyventojo ar darbuotojo sutikimo;
11.10. Trikdyti kitų socialinės globos namų gyventojų ramybę.

12. JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ ATSAKOMYBĖ
12.1. Nustatytų vidaus tvarkos taisyklių sistemingas nesilaikymas, gyvenamosios aplinkos niokojimas, kitų globos namų gyventojų bei aptarnaujančio personalo įžeidinėjimai, grasinimai, grubus elgesys, reketas, muštynės, seksualinė prievarta ir išnaudojimas, darbuotojų teisėtų reikalavimų ignoravimas ir nevykdymas yra vertinami kaip grubūs vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai.
12.2. Prireikus gali būti kviečiama policija ir pasitelkiamos kitos valstybinės institucijos.
12.3. Veiksnus socialinių paslaugų gavėjas padaręs materialinę žalą fiziniam ar juridiniam asmeniui, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
12.4. Gyventojas žino, kad už dažnus grubius, kitų asmenų interesus bei orumą pažeidžiančius veiksmus, prieštaraujančius vidaus tvarkos taisyklėms, teisėtvarkos pažeidimus ar sutarties pažeidimus, gali būti pašalintas iš globos namų. Asmuo pasirašytinai yra supažindintas su šia informacija prieš pasirašydamas sutartį su globos namais.
12.5. Alkoholinių gėrimų vartojimas globos namuose bei vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai būnant apsvaigus nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų, vertinami kaip ypač grubūs pažeidimai. Neblaivumo faktą (surašant aktą) savo parašais patvirtina mažiausiai trys asmenys (darbuotojai ir gyventojai). Neblaivumo nustatymo kriterijai – alkoholio kvapas, nekoordinuoti judesiai, nerišli kalba ir panašiai.
12.6. Gyventojas, įvykdęs administracinės teisės pažeidimą (administracinį nusižengimą), už kurį teisės aktų nustatyta tvarka gyventojui yra paskirta administracinė bauda, asmeniui adresuotame vykdomajame rašte nurodytą baudą apmoka iš asmeninių lėšų/pajamų.
12.7. Kiekvienas vidaus tvarkos taisyklių pažeidimas yra fiksuojamas raštu. Po nuolatinių vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymo bei piktnaudžiavimo padėtimi užfiksavimo, gyventojo elgesys svarstomas globos namų tarybos posėdyje dalyvaujant pačiam asmeniui. Gyventojui atsisakius dalyvauti jo elgesio svarstyme, faktas įforminamas raštu. Medžiaga saugoma asmens socialinėje byloje.
12.8. Gyventojo pašalinimo iš globos namų procedūra vykdoma vadovaujantis Socialinės globos normų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 (2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. A1-566 redakcija) 4 priedo Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normų, taikomų socialinės globos namams, 14 punktu.
12.9. Pagrindas inicijuoti gyventojo pašalinimą iš globos namų – ne mažiau kaip 5 per metus raštu įforminti ir globos namuose užregistruoti grubūs šių Taisyklių pažeidimai, teisėsaugos įstaigose registruoti gyventojo nusižengimai, sutartinių įsipareigojimų nesilaikymas. Su užfiksuotais pažeidimais gyventojas supažindinamas pasirašytinai. Gyventojas gali būti pašalintas iš globos namų už vidaus tvarkos taisyklių ar teisėtvarkos pažeidimus tik nuodugniai išnagrinėjus įvykdytų pažeidimų priežastis ir neradus kitų efektyvių būdų paveikti gyventojo neigiamą elgesį. Šiai procedūrai atlikti steigėjas sudaro komisiją, į kurią turi būti įtraukti globos įstaigos steigėjo, globos įstaigos, savivaldybės, nustačiusios asmens poreikį socialinėms paslaugoms, administracijos bei globos įstaigos gyventojų tarybos atstovai.
12.11. Gyventojui užtikrinta, kad svarstant jo pašalinimo iš globos namų klausimą, bus pakviestas dalyvauti pats asmuo ir kiti suinteresuoti asmenys. Žymos apie tai yra užfiksuotos asmens byloje pridedamuose dokumentuose.
12.12. Asmeniui užtikrinta, kad iki jį pašalinant iš globos namų, bus sprendžiamas jo socialinės globos tęstinumo ir saugumo klausimas. Žymos apie tai bus užfiksuotos asmens byloje pridedamuose dokumentuose.
12.13. Gyventojui atsisakius dalyvauti svarstyme, šis faktas įforminamas globos namų darbuotojų tarnybiniu pranešimu, dalyvaujant ne mažiau kaip dviems liudytojams.

13. JURDAIČIŲ GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKA
13.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 (2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. A1-566 nauja redakcija), Socialinės globos normų aprašo III dalies, 10 punktu, gyventojui sudarytos sąlygos palaikyti socialinius ryšius su draugais, artimaisiais ir šeimos nariais.
13.2. Socialinės globos namų gyventojus artimieji, draugai, pažįstami gali lankyti kasdien nuo 8.00 – 20.00 val.
13.3. Atvykę lankytojai į globos namus, užsiregistruoja pas budintį slaugytoją.
13.4. Lankytojams sudaroma galimybė su gyventoju bendrauti svečių, gyvenąmaame kambaryje ar globos namų teritorijoje.
13.5. Lankytojams draudžiama:
13.5.1. įnešti gyventojams alkoholinius gėrimus, medikamentus, šaltuosius bei šaunamuosius ginklus, degias, nuodingas, toksines sprogstamąsias medžiagas;
13.5.2. triukšmauti, rūkyti ir vartoti alkoholį lankymo patalpose;
13.5.3. gadinti, laužyti ar pasisavinti globos namų turtą;
13.5.4. išsivežti gyventojus iš globos namų be administracijos ir aptarnaujančio personalo leidimo;
13.5.5. savavališkai vaikščioti globos namų patalpose.
13.6. Lankytojai apsvaigę nuo alkoholio į globos namų patalpas neįleidžiami.
13.7. Administracija pasilieka teisę kreiptis į teisėsaugos pareigūnus dėl neblaivių lankytojų grubaus ar įžeidžiančio elgesio globos namų gyventojų bei darbuotojų atžvilgiu.
13.8. Lankytojai su pageidavimais, pasiūlymais ar nusiskundimais kreipiasi į globos namų administraciją.
13.9. Globos namų gyventojų lankytojams nakvynės paslauga neteikiama. Išimtinais atvejais, kai lankytojui nėra galimybės grįžti į namus, suderinus su globos namų administracija, lankytojui sudaroma galimybė pernakvoti svečių kambaryje.

14. GLOBOS NAMŲ GYVENTOJO BRANGIŲ DAIKTŲ, ASMENINIŲ DOKUMENTŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMAS BEI SAUGOJIMAS
14.1. Brangūs daiktai bei pinigai saugomi Globos namų seifuose.
14.2. Prieš perduodant saugoti, sudaromos brangių daiktų sąrašas dviem egzemplioriais. Kiekvieną egzempliorių pasirašo darbuotojas ir pats gyventojas arba jo atstovas. Gyventojui arba jo atstovui pateikiamas vienas sąrašo egzempliorius, o kitas kartu su saugojimui atiduodamais daiktais dedamas į specialų voką, kuris užklijuojamas bei antspauduojamas ir įdedamas į Globos namuose esantį seifą.
14.3. Gyventojui pareikalavus ar jam visam laikui išvykstant iš Globos namų, brangūs daiktai grąžinami savininkui. Pastarasis darbuotojų akivaizdoje atplėšia voką, patikrina vertybes pagal sąrašą ir pasirašo sąraše, jog vertybes gavo. Gyventojo pasirašytas sąrašas įklijuojamas į Gyventojo asmens bylą ir joje saugomas.
14.4. Už brangius daiktus bei pinigus, saugomus ne seife, Globos namai neatsako.
14.5. Gyventojų piniginės lėšos saugomos ir apskaitomos vadovaujantis galiojančia „Gyventojų asmeninių dokumentų, asmeninio turto (pinigų) tvarkymo bei materialinių vertybių laikymo ir naudojimo tvarka”.

Atnaujinta: 2018-02-13

Scroll Up