+370 426 60912

Patikėkite savo artimo žmogaus globą mums!

Pradžia / Jurdaičių socialinės globos namų 2017-2019 metų korupcijos prevencijos programa

Jurdaičių socialinės globos namų 2017-2019 metų korupcijos prevencijos programa

PATVIRTINTA
Jurdaičių socialinės globos namų direktoriaus
2017 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-25

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Svarbiausias kovos su korupcija programos (toliau – programa) siekis – pašalinti korupcijos atsiradimo galimybes ir siekti, kad ji netrukdytų teikti kokybiškas socialines paslaugas, užtikrinti paslaugų gavėjų teises ir laisves.
2. Jurdaičių socialinės globos namų 2017-2019 metų korupcijos prevencijos programa yra korupcijos prevencijos priemonė, skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti įstaigoje.
3. Programos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos kontrolę įstaigoje. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę darbuotojų veiklą.
4. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas ir informavimas.
5. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir Jurdaičių socialinės globos namų darbuotojų antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas.

II. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
6. Programos tikslai yra:
6.1. atskleisti ir šalinti priežastis bei prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti, užkirsti kelią korupcijos atsiradimui, pašalinti veiklos sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai.
6.2. sukurti ir įgyvendinti veiksmingą ilgalaikių antikorupcinių priemonių sistemą;
6.3. plėtoti antikorupcinę kultūrą, siekiant padidinti visuomenės pasitikėjimą įstaiga;
7. Korupcijos prevencijos uždaviniai yra:
7.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą;
7.2. nustatyti veiklos sritis, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė;
7.3. įtraukti į korupcijos prevenciją bendruomenę;
7.4. viešai skelbti informaciją apie korupcijos prevencijos veiksmus ir jų rezultatus. Stiprinti ir skatinti įstaigos darbuotojų glaudesnį bendradarbiavimą su visuomene, organizacijomis ir kitomis institucijomis, tobulinti įstaigos specialistų veiklą, ugdyti pilietinę sąmonę ir darbuotojų nepakantumą korupcijai;
7.5. visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas paslaugų gavėjų teises ir laisves, nepažeidžiant nekaltumo prezumpcijos, numatant priemones susietas su socialinių problemų sprendimu ir galimos korupcijos prevencija įstaigos veikloje.

III. GALIMŲ KORUPCIJOS PRIELAIDŲ VEIKLOS ANALIZĖ
8. Globos namų veiklos situacijos analizė atliekama vadovaujantis strateginio planavimo aplinkos analizės principais ir apima išorinių ir vidinių veiksnių, grėsmių ir galimybių analizę.
9. Galimos korupcijos įstaigoje prielaidos:
9.1. prasta ekonominė situacija Lietuvoje;
9.2. nepakankamas darbuotojų darbo užmokestis;
9.3. teisės aktų netobulumas, dažnas jų keitimas;
9.4. kokybės sistemų ir reglamentų stoka;
9.5. visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir prieštaringumas, nesipriešinimas korumpuotiems darbuotojams.

IV. GALIMOS KORUPCIJOS ĮSTAIGOJE PASEKMĖS
10. Teikiamų socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybės pablogėjimas.
11. Nepasitikėjimas įstaigos veikla.
12. Įstaigos ekonominio potencialo sumažėjimas.

V. GALIMOS KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO SĄLYGOS
13. Įvertinus veiksnius, įstaigoje išskiriamos šios veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas:
13.1. organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras;
13.2. teikiant ir organizuojant socialinės globos ir slaugos paslaugas;
13.3. formuojant įstaigos personalą;

VI. KOVOS SU KORUPCIJA PREVENCIJOS PRIEMONĖS IR UŽDAVINIAI
14. Globos namų korupcijos prevencijos priemonės yra šios:
14.1. veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas, analizė ir vertinimas;
14.2. korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano sudarymas, vykdymo koordinavimas ir kontrolė;
14.3. visuomenės informavimas.
15. Gebėti valdyti galimas rizikas korupcijos pasireiškime ir veiksmingai įgyvendinti:
15.1. Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir kontrolę.
16. Savalaikiai nustatyti asmenis įtariamus korupciniais teisės pažeidimais.
17. Visokeriopai skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms, šiuo tikslu glaudžiai bendradarbiauti su kitomis organizacijomis, žiniasklaida ir visuomene: informuoti visuomenę apie teikiamas paslaugas.
18. Tirti skundus ir prašymus dėl galimų korupcijos atvejų bei vertinti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos.
19. Ugdyti antikorupcinę įstaigos darbuotojų kultūrą.
20. Reguliariai vertinti korupcijos programos veiksmingumą.
21. Tikslinti, papildyti ir koreguoti privalomą informaciją apie teikiamas paslaugas ir jų tvarką.

VII. GALIMOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
22. Už antikorupcinius veiksmus, įskaitant šios programos nuostatų įgyvendinimą, kontrolę, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje, atsako įstaigos darbuotojai.
23. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą bei korupcijos prevencijos komisijos darbą kontroliuoja ir koordinuoja įstaigos direktorius.
24. Kartą per metus įstaigos korupcijos prevencijos komisija, atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę, pateikia globos namų direktoriui ataskaitą apie korupcijos programos priemonių vykdymą.
25. Kovos su galima korupcija rezultatai vertinami vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:
25.1. įvykdytų ir neįvykdytų korupcijos prevencijos priemonių skaičiumi;
25.2. ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičiumi;
25.3. oficialių pranešimų apie tariamus pažeidimus ir ištirtų pažeidimų santykiu.
25.4. paslaugų gavėjų ir/ar globėjų apklausų skaičiumi.
26. Šiai programai įgyvendinti sudaromas priemonių planas (priedas), kuris nustato įgyvendinimo priemones, tikslus, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.
27. Programoje numatytas priemones įgyvendina Jurdaičių socialinės globos namų direktorius ir programos įgyvendinimo priemonių plane nurodyti vykdytojai.
28. Korupcinė situacija vertinama ir šios programos nuostatos bei antikorupcinės veiklos prioritetinės kryptys peržiūrimos ir papildomos kiekvienais metais.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
29. Ši Programa bus skelbiama Jurdaičių socialinės globos namų interneto svetainėje.
30. Už šios Programos įgyvendinimą paskirti asmenys, nesilaikantys šioje Programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Atnaujinta: 2018-02-09

Scroll Up