+370 426 60912

Patikėkite savo artimo žmogaus globą mums!

Pradžia / Jurdaičių socialinės globos namų korupcijos prevencijos komisijos darbo reglamentas

Jurdaičių socialinės globos namų korupcijos prevencijos komisijos darbo reglamentas

PATVIRTINTA
Jurdaičių socialinės globos namų direktoriaus
2017-06-06 d. įsakymu Nr. V-24

I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Jurdaičių socialinės globos namų korupcijos prevencijos komisijos darbo reglamentas nustato Jurdaičių socialinės globos namų korupcijos prevencijos komisijos (toliau – Komisija) uždavinius, darbo tvarką ir kitus su Komisijos veikla susijusius klausimus.
2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, taip pat šiuo darbo reglamentu.

II. KOMISIJOS UŽDAVINIAI
3. Komisijos uždaviniai yra šie:
3.1. parengti korupcijos prevencijos programą;
3.2. užtikrinti tinkamą korupcijos prevencijos programos priežiūrą ir programos priemonių gyvendinimo administravimą.

III. KOMISIJOS FUNKCIJOS
5. Komisija, įgyvendindama savo uždavinius, vykdo šias funkcijas:
5.1. renka reikalingą medžiagą;
5.2. nagrinėja korupcijos ir su ja susijusius reiškinius bei atvejus;
5.3. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų priėmimo ir tobulinimo, korupcijos bei kitų teisės pažeidimų prevencijos;
5.4. svarsto gautą informaciją apie korupcijos atvejus;
6. Komisija atlieka kitas funkcijas, susijusias su Komisijos uždaviniais, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos teisės aktams.

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
7. Komisijos darbą organizuoja ir jam vadovauja Komisijos pirmininkas.
8. Komisijos posėdžiai protokoluojami.
9. Posėdžius pagal poreikį šaukia ir jiems vadovauja Komisijos pirmininkas.
10. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių.
11. Komisijos pirmininkas kartą per metus rengia Komisijos veiklos ataskaitą.

Atnaujinta: 2018-02-09

Scroll Up