+370 426 60912

Patikėkite savo artimo žmogaus globą mums!

Pradžia / Kokybės vadybos sistema

Kokybės vadybos sistema

JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ KOKYBĖS POLITIKA

Jurdaičių socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Globos namų paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra.
Jurdaičių socialinės globos namai, tai įstaiga, kurios misija – teikti globos namų gyventojams socialinę globą, užtikrinančią asmens geriausią interesą, grįstą pagarbos, orumo, saviraiškos ir savipagalbos principais, užtikrinti saugią, asmens specialiesiems poreikiams pritaikytą, patogią, jaukią ir privatumą garantuojančią aplinką bei būstą, stiprinti motyvaciją asmens socialinių ryšių palaikymui, socializacijai ir integracijai į bendruomenę.

Pagrindinis įstaigos tikslas – Teikti kokybiškas, individualius asmenų poreikius atitinkančias paslaugas.

Mūsų aukščiausioji vadovybė siekdama pagrindinio tikslo:
· analizuoja klientų ir kitų suinteresuotųjų šalių poreikius, įvertindami savo kompetencijas ir paslaugų suteikimo galimybes;
· identifikuoja bei valdo veikloje kylančias rizikas ir galimybes;
· įsipareigoja užtikrinti nuolatinį kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001 standarto reikalavimus tobulinimą ir jos rezultatyvumo didinimą;
· siekia vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, teisinius įsipareigojimus bei patenkinti suinteresuotų šalių reikalavimus;
· reguliariai peržiūri ir esant poreikiui koreguoja kokybės vadybos sistemos politiką, tikslus bei procedūras;
· įsipareigoja teikti ir nuolat gerinti paslaugų kokybę;
· užtikrina galimybę darbuotojams ir jų atstovams konsultuotis ir dalyvauti įstaigos veikloje.

Atnaujinta: 2022-01-20

Scroll Up