+370 426 60912

Patikėkite savo artimo žmogaus globą mums!

Pradžia / Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, VERTINIMO IŠVADA

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-08 nutarimu Nr. 1601 (nauja redakcija nuo 2017-03-18, Nr. 184, 2017-03-15) ir Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis atliktas Jurdaičių socialinės globos namų veiklos sričių atitikties Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. numatytiems kriterijams nustatymas. Nustatytos veiklos sritys, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė ir atliktas pasirinktų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimas:

Numatyti kriterijai:
– „Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo“;
– „Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“.

Jurdaičių socialinės globos namų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašas.

Nr. Veiklos sritys KPĮ 6 str. 3 d. kriterijai
1 p. 2p. 3p. 4p. 5p. 6p. 7p.
1. Viešieji pirkimai X X
2. Darbuotojų priėmimas X X
3. Tarnybinio transporto naudojimas X
4. Gyventojų turto apskaita ir administravimas X X

Sąrašas parengtas atlikus Jurdaičių socialinės globos namų veiklos sričių atitikties Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. kriterijams nustatymą.

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. kriterijai:
1 p. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.
2 p. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.
3 p. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.
4 p. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.
5 p. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.
6 p. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.
7 p. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.

Vadovaujantis anksčiau minėtais teisės aktais atlikti korupcijos rizikos analizę įgalioti darbuotojai, nustatę veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, – Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkė Toma Kiminienė, narys Giedrius Balčiūnas, narė Rolanda Vilimienė. Analizuojamas laikotarpis: 2017 m. IV ketvirtis.

 

Vertintos veiklos sritys:

1.Viešieji pirkimai

Veiklos sritis vertinta pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. 5 p. numatytus kriterijus.

Išnagrinėti vidaus norminiai dokumentai, bendrauta su įstaigos direktore, viešųjų pirkimų komisijos nariais, viešuosius pirkimus vykdančiais darbuotojais. Atliktas kelių pasirinktų pirkimų procedūrų vertinimas, bendrauta su pirkime dalyvavusių konkurso dalyvių atstovais.

Viešieji pirkimai įstaigoje vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97. Įstaigoje patvirtinti viešuosius pirkimus reglamentuojantys vidaus teisės aktai, numatyta darbuotojų atsakomybė ir funkcijos vykdant viešųjų pirkimų procedūras.

Vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:

—        Išnagrinėjus esamą dokumentaciją ir atlikus korupcijos rizikos analizę, susijusią su viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu, pažeidimų nerasta. Korupcijos rizikos veiksniai nenustatyti.

Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo:

—        Pasiūlymų nėra.

2.Darbuotojų priėmimas

Veiklos sritis vertinta pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. 5 p. numatytus kriterijus.

Išnagrinėti vidaus norminiai dokumentai, įstaigos darbo tvarkos taisyklės, bendrauta su įstaigos direktore, darbuotoja, atsakinga už personalo administravimą. Vertinti kandidatų į darbuotojus pasirinkimo kriterijai, darbo sutartys ir nustatyti darbo užmokesčio koeficientai, nustatyti pareigybių lygiai. Viešų konkursų į laisvas darbo vietas per 2017 m. IV ketvirtį nebuvo.

Vertinimo metu nustatyta, kad Jurdaičių socialinės globos namų darbo tvarkos taisyklėse, patvirtintose įstaigos direktoriaus įsakymu, numatyta darbuotojų priėmimo tvarka reglamentuota vadovaujantis LR Darbo kodeksu. Darbo tvarkos taisyklės suderinamos su darbuotojų atstovais (Darbo taryba).

Vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:

—      Atlikus korupcijos rizikos analizę darbuotojų įdarbinimo srityje pažeidimų ar korupcijos pasireiškimo galimybių nenustatyta.

Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo:

—      Pasiūlymų nėra.

3.Tarnybinio transporto naudojimas

Veiklos sritis vertinta pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. 5 p. numatytus kriterijus.

Įgalioti atlikti korupcijos rizikos analizę darbuotojai patikrino įstaigoje galiojančią tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tvarką, nustatytas kuro normas automobiliams, automobilių kelionės lapus, kuro sunaudojimą ir nurašymą, maršrutus, automobilių naudojimo kontrolės procedūras, patvirtintas direktoriaus įsakymu ir nustatė, kad įstaigos tarnybinis transportas naudojamas pagal patvirtintą tvarką, automobilių ir kuro naudojimas griežtai kontroliuojamas. Bendrauta su darbuotojais, turinčiais teisę naudoti tarnybinį automobilį. Pastebėta, jog kai kurie darbuotojai, naudojantys tarnybinį automobilį savo veikloje (slaugytojai ir jų padėjėjai), nurodo, kad jų pareigybėse nenustatyta funkcija vairuoti automobilį atliekant savo funkcijas (lydint sergančius gyventojus į globos įstaigas). Manoma, kad poilsio laiku esant nedideliam darbuotojų skaičiui įstaigoje, slaugytojų pareigybės aprašymuose turi būti numatytos funkcijos – vairuoti automobilį ar lydėti gyventoją į gydymo įstaigas. Slaugytojų ir jų padėjėjų pareigybių aprašymai turėtų būti pakoreguoti, nes neapibrėžia visų šios pareigybės funkcijų.

Pastaba: Anksčiau minimas pareigybių aprašymų trūkumas nėra korupcijos pasireiškimo požymis, todėl jį vertinti kaip korupcijos pasireiškimo tikimybės apraišką nėra tikslinga. Tai tik pasiūlymas koreguoti slaugytojų ir jų padėjėjų pareigybės aprašymus.

Vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:

—      Atlikus korupcijos rizikos analizę tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo srityje pažeidimų ar korupcijos pasireiškimo galimybių nenustatyta.

Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo:

—      Pasiūlymų nėra.

4.Gyventojų turto apskaita ir administravimas

Veiklos sritis vertinta pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. 5 p. numatytus kriterijus.

Jurdaičių socialinės globos namų gyventojų asmeninių dokumentų, asmeninio turto (pinigų) tvarkymo bei materialinių vertybių laikymo ir naudojimo tvarka (toliau tekste – Tvarka) – Jurdaičių socialinės globos namų (toliau – Globos namų) lokalinis norminis aktas, kurio paskirtis apibrėžti visų Globos namų gyventojų asmeninių dokumentų (pasų, asmens tapatybės kortelių, neįgalumo pažymėjimų), neveiksnių ir nesavarankiškų globos namuose gyvenančių asmenų asmeninio turto (pinigų) tvarkymo bei materialinių vertybių laikymo ir naudojimo tvarką. Įvertinus tvarkoje nustatytas darbuotojų atliekamas veiklas nustatyta, kad tvarkoje yra numatyta darbuotojų atsakomybė, numatytas atsakingas darbuotojas už tvarkos vykdymo kontrolę. Tvarka patvirtinta įstaigos direktoriaus įsakymu.

Bendrauta su atsakingais už globos namuose gyvenančių asmenų asmeninio turto (pinigų) tvarkymo bei materialinių vertybių laikymą ir naudojimą darbuotojais. Atliktas kelių gyventojų asmeninio turto, pinigų apskaitos dokumentų ir turto, pinigų natūroje patikrinimas.

Vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:

—      Atlikus korupcijos rizikos analizę gyventojų asmeninių dokumentų, asmeninio turto (pinigų) tvarkymo bei materialinių vertybių laikymo ir naudojimo srityje pažeidimų ar korupcijos pasireiškimo galimybių nenustatyta.

Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo:

—      Pasiūlymų nėra.

PRIDEDAMA: Užpildytas Jurdaičių socialinės globos namų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas, 2 lapai.

 

Antikorupcijos komisijos pirmininkė
Toma Kiminienė

Atnaujinta: 2019-01-23

Scroll Up